Regulamin Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile

I Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Rada Rodziców, zwana dalej „Radą”, reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

§ 2

 1. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.
 2. Kadencja Rady trwa rok.
 3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.
 4. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

§ 3

Rada może  tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco - doradczy.

II  Wybory do Rady

§ 4

 1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
 2. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, w głosowaniu tajnym wybierają spośród siebie Radę Oddziałową.
 3. Rada Oddziałowa Rodziców deleguje ze swojego składu jednego przedstawiciela do Rady Rodziców. Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby (przewodniczący, sekretarz, skarbnik).
 4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

§ 5

Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.

§ 6

 1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

III Władze  Rady

§ 7

Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego,  sekretarza i skarbnika i dwóch członków. Tworzą oni Prezydium Rady Rodziców.

§ 8

 1. Prezydium Rady Rodziców, jako jej organ wykonawczy:
  - zwołuje zebrania Rady Rodziców,
  - zarządza bieżącymi pracami Rady Rodziców,
  - przygotowuje roczne sprawozdanie z działalności Rady Rodziców,
  - reprezentuje Radę Rodziców na zewnątrz.
 2. Wybory do Prezydium Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym.
 3. W nadzwyczajnych sytuacjach Prezydium Rady Rodziców podejmuje wiążące decyzje.

§ 9

Rada wybiera spośród siebie Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna liczy nie mniej niż trzy osoby. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.

§ 10

 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i Prezydium Rady Rodziców.
 2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
 3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
 4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

§ 11

 1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie:
  - realizacji uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców,
  - gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
 2. Rada Rodziców składa coroczne sprawozdania ogółowi rodziców wraz z wnioskami pokontrolnymi.

IV Posiedzenia Rady

§ 12

 1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie  rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
 2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 – dniowego terminu.
 3. Posiedzenie Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.

§ 13

 1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Członkowie Rady, na 7 dni przed posiedzeniem, otrzymują projekt porządku obrad. Projekt porządku zamieszczany jest także na stronie internetowej szkoły.
 2. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.
 3. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
 4. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.

§ 14

 1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
 2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

V Kompetencje Rady Rodziców

§ 15

 1. Uchwala regulamin swojej działalności.
 2. Może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz nadzoru z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 3. Uchwala, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, a realizowane przez nauczycieli.
 4. Uchwala program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.
 5. Opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, o ile organ nadzoru poleci dyrektorowi opracowanie takiego programu.
 6. Opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.
 7. Może wnioskować o powołanie Rady Szkoły.
 8. Opiniuje wniosek o podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację.
 9. Ustala w porozumieniu z Dyrektorem szkoły wzór jednolitego stroju i ustala w porozumieniu z nim sytuacje, w których przebywanie uczniów na terenie szkoły nie wymaga noszenia jednolitego stroju szkolnego.
 10. Opiniuje projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
 11. Może występować z wnioskiem o ocenę pracy nauczyciela.
 12. Może delegować swojego przedstawiciela do zespołu powypadkowego powołanego przez Dyrektora.
 13. Może przekazywać środki na finansowanie działalności szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki.
 14. Deleguje swojego przedstawiciela do zespołu oceniającego powołanego przez organ nadzoru do zbadania odwołania od oceny pracy nauczyciela (o ile nie została powołana Rada Szkoły).
 15. Deleguje swojego przedstawiciela do zespołu oceniającego powołanego przez organ nadzoru do rozpatrzenia wniosku Dyrektora o ponowne ustalenie oceny jego pracy.
 16. Deleguje swojego przedstawiciela do Komisji Konkursowej powołanej przez organ prowadzący w sprawie wyboru Dyrektora szkoły.
 17. Opiniuje wniosek organu prowadzącego szkołę w sprawie przedłużenia powierzenia obowiązków Dyrektorowi szkoły na kolejną kadencję.
 18. Zgłasza propozycje formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.
 19. Opiniuje inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.
 20. Gromadzi na wydzielonym koncie środki pieniężne z dobrowolnych wpłat Rodziców oraz innych podmiotów prawnych i fizycznych.

VI Podejmowanie uchwał

§16

 1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
 2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§ 17

Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 18

Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

VII Prawa i obowiązki członków Rady

§ 19

 1. Członkowie Rady mają prawo:
  -dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych,
  - wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły,
  - głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.
 2. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach i pracach Rady.

VIII Fundusze Rady

§ 20

Zgromadzone fundusze Rada może przeznaczać na działalność statutową szkoły.

§ 21

Szczegółowe zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy ustala corocznie Rada w planie finansowym wydatków.

§ 22

Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:

 • Dyrektor Szkoły,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Samorząd Uczniowski.

§ 23

 1. Rada ma wydzielone konto bankowe.
 2. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego i skarbnika.

§24

Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem zatwierdza skarbnik Rady.

§ 25

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Rodziców 25  września 2017 roku.